נוכחות

במידה והסילבוס דורש נוכחות, על הסטודנט להיות נוכח בשיעורים,
סטודנט רשאי להיעדר עד-30% מפגישות החובה של הקורסים אליהם הוא רשום.
היעדרות נוספת עלולה לגרוע מזכותו של הסטודנט להיבחן ו/או להגיש עבודות בקורס. בהתאם לכתוב בסילבוס,
מרצה רשאי לדרוש השלמה של המפגשים שמהם נעדר הסטודנט (כולל חזרה על הקורס(.

היעדרות מוצדקת מעבר ל30% בתקנון תואר ראשון:
https://bit.ly/3diUNhL