קורסים

סילבוס
בכל קורס יש על המרצה להעלות סילבוס לאתר, הסילבוס יתאר את חובות הקורס ויש להתעדכן עליהם.

אנגלית
על כל סטודנט/ית להציג סיווג רמה באנגלית.
סיווג הרמה נקבע על פי הציון בבחינות המרכז הארצי לבחינות והערכה (פסיכומטרי/ אמי”ר/ אמיר”ם),
או על ידי הצגת ציון בקורסי אנגלית ממוסד אקדמי מוכר ע”י מל”ג.
כל סטודנט וסטודנטית חייבים להגיע לרמת “פטור” באנגלית לפני שיתחילו את עבודות הגמר/סמינריונים/ כל עבודה וקורס אחרים הדורשים רמת פטור.

ריכוז קורס
בקורס חובה הניתן על ידי יותר ממרצה אחד,
ימנה ראש המחלקה את אחד המרצים המלמדים בקורס כמרכז הקורס ויעדכן את אגף הבחינות בכתב לפני תחילת הסמסטר.
מרצה זה יהיה אחראי לבחינות ולציונים בקורס ולהעברת שאלון בחינה אחיד,
ויוודא שהדרישות ואמות המידה להערכת הישגיהם של הסטודנטים והסטודנטיות תהיינה אחידות בכל קבוצות הקורס.