תקנונים

מל”ג (המועצה להשכלה גבוהה):

חוק זכויות הסטודנט
כללי המועצה להשכלה גבוהה להיריון ולידה
כללי המועצה להשכלה גבוהה למילואים

אוניברסיטת אריאל:

תקנון בחינות
תקנון משמעת לסטודנטים
תקנון תואר ראשון
תקנון תואר שני
תקנון תואר שלישי
תקנון משמעת לסגל האקדמי